Europakade 3, Tolkamer
Merwedestraat 48S, Dordrecht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en hetgeen in de opdrachtbevestiging staat vermeld zijn telkens van toepassing op de met ons gesloten overeenkomsten en op de door ons gedane aanbiedingen. Een verwijzing door de cliënt naar eigen inkoop, verkoop-, levering- of andere algemene voorwaarden wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mondelinge afspraken met de cliënt, afwijking van deze algemene voorwaarden en afspraken met anderen van ons dan de blijkens het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen zijn voor ons pas bindend indien wij ze schriftelijk hebben bevestigd. Wanneer deze voorwaarden toepasselijk zijn verklaard op een overeenkomst tussen de cliënt en ons, zullen ze tevens toepasselijk zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen de cliënt en ons. Eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts voor de overeenkomst in het kader waarvan de afwijkingen zijn overeengekomen; ze gelden niet voor toekomstige rechtsverhoudingen. De vernietiging c.q. de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

PRIJZEN

Al onze prijsnoteringen zijn vrijblijvend. De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op levering af-magazijn, waaronder wordt verstaan: levering gereed ter verzending vanaf ons magazijn te Doetinchem. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., andere belastingen, rechten die voor de levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering. Indien na het doen van een aanbieding c.q. na het sluiten van een overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat zijn wij gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ingevolge voorzienbare omstandigheden. Het in het voorgaande lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van producten die ten gevolge van de wijziging van een valutakoers duurder zijn geworden. Verhoging van de overeengekomen prijs met meer dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, ten gevolge van stijging van een der kostprijsfactoren geeft de cliënt het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Die ontbinding vindt plaats d.m.v. een daartoe strekkend schrijven aan ons binnen 7 dagen nadat wij de cliënt hebben medegedeeld, dat de overeengekomen prijs zal worden verhoogd. De levertijd wordt met deze termijn verlengd.

LEVERING EN VERZENDING

Bestellingen worden zo veel mogelijk compleet afgeleverd. Als de levering in gedeelten geschiedt, dienen onze facturen over die delen binnen de daarvoor geldende termijn te worden voldaan. Levering vindt plaats vanaf ons magazijn te Doetinchem door schriftelijke of mondelinge kennisgeving aan de cliënt dat de zaken gereed liggen. Dadelijk nadat de zaken door ons zijn geleverd, draagt de cliënt het risico voor alle directe en indirecte schade die door of aan deze zaken mocht ontstaan. Vervoer of verzending vindt plaats op verzoek van de cliënt voor diens rekening en risico. Op verzoek van de cliënt vindt verzekering van de zaken plaats. Wij zijn vrij in de keuze van het vervoermiddel. Aanspraken wegens transportschade moeten door de ontvanger schriftelijk bij de vervoerder geldend gemaakt worden. Daarom adviseren wij een als beschadigd herkenbare verzending slechts onder schriftelijk voorbehoud van alle aanspraken op schadevergoeding tegen de transportonderneming in ontvangst te nemen. Indien op verzoek van de cliënt de bestelling wordt verzonden of vervoerd, komen verhogingen in de vrachtprijs, ingegaan na boeking der bestelling, ten laste van de cliënt, voor zover het vervoer inderdaad tegen het verhoogde tarief geschiedt. Indien de koper niet (tijdig) na de levering als bedoeld in dit artikel de zaken afneemt, hebben wij het recht de zaken voor rekening en risico van de cliënt op te slaan en/of te verkopen. Wij zijn niet verplicht de zaken intussen te verzekeren.

EMBALLAGE

Verpakking is niet bij de prijs inbegrepen, en wordt in rekening gebracht maar tot dat bedrag gecrediteerd na franco retourzending in goede staat binnen 8 dagen na levering, tenzij anders is overeengekomen. Verpakking vindt plaats voor risico van de koper.

LEVERTIJDEN

zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten  van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op de veronderstelling van tijdige levering van de voor het uitvoeren van de opdracht benodigde materialen en zaken. De levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven maar zijn uitdrukkelijk niet bindend. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: de dag van de totstandkoming van de overeenkomst; de dag van de ontvangst door ons van de voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, toestemming e.d. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van omstandigheden, als bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, wordt de levertijd met een zodanige periode verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Voorraadopgave geschiedt steeds onder voorbehoud van de juistheid van de betreffende administratieve gegevens. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer deze in ons magazijn klaar liggen en de cliënt daarvan schriftelijk of telefonisch bericht heeft gekregen. Indien de cliënt in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, zal tenminste de levertijd voor de duur daarvan worden geschorst. Overschrijding van de levertijd tot een termijn van 31 dagen geeft cliënt niet het recht tot opschorting of niet nakoming van zijn aandeel in deze of een andere overeenkomst met ons, noch op schadevergoeding. Overschrijding met een termijn van 31 dagen of meer na de schriftelijke sommatie tot levering door de cliënt, geeft de cliënt uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Schadevergoeding is nimmer verschuldigd.

BETALING

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van onze facturen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur 30 dagen na de factuurdatum nog onbetaald is gebleven, wordt het in rekening gebrachte bedrag automatisch verhoogd met een administratietoeslag van 10% het factuurbedrag inclusief B.T.W. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het feit dat de cliënt van rechtswege en zonder dat verder sommatie of ingebrekestelling nodig is jegens ons in verzuim is, indien niet binnen de overeengekomen termijn, althans binnen 30 dagen na factuurdatum, betaald is. Alle betalingen dienen te geschieden, zonder aftrek op de rekening van ons of op een door ons aangewezen rekening. Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer de bank- of girorekening van ons is gecrediteerd of, bij contante betaling, op de datum van de kwitantie. Betalingen door de cliënt zullen allereerst worden toegerekend aan de vorderingen, tot zekerheid waarvan wij niet het hierna opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden de door de cliënt verrichte betalingen in mindering gebracht op de verplichting tot schadevergoeding van de cliënt, vervolgens op de verplichting tot betaling van de verschuldigde rente en kosten en uiteindelijk op telkens de oudste vordering.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van het uit hoofde van de overeenkomst geleverde gaat eerst op de cliënt of op diens rechtsopvolger over, nadat de vorderingen van ons op de cliënt ter zake van de door ons aan hem, krachtens de overeenkomst, geleverde of nog te leveren zaken, c.q. ter zake van de krachtens zodanig overeenkomst tevens ten behoeve van de cliënt verrichte of nog te verrichten werkzaamheden c.q. ter zake van tekortschieten door cliënt in de nakoming van een zodanige overeenkomst, integraal en met inbegrip van alle rente en kosten zijn voldaan. Alle kosten en schade, vallende op of belopen door de zaken, gedurende de periode dat de eigendom nog niet is overgegaan, komen ten laste van de cliënt. De cliënt is niet bevoegd het product dat onder eigendomsvoorbehoud werd geleverd te bezwaren. Vervreemding of ingebruikneming – anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de cliënt – is evenmin toegestaan. Wij zijn te allen tijde bevoegd onze eigendommen tot ons te nemen, in het bijzonder indien de cliënt niet tijdig betaalt, dan wel vermoedelijk niet in staat of bereid is of zal zijn om (tijdig) te betalen. Ter realisering van ons eigendomsrecht hebben wij het recht tot ongehinderde toegang tot de producten en verplicht de cliënt zich reeds nu om aan ons alle medewerking te verlenen teneinde ons in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten, waarvan de kosten voor rekening van de cliënt komen. Ingeval van terugneming crediteren wij aan de cliënt de berekende verkoopprijs van de zaken, verminderd met het bedrag waarmede de zaak inmiddels in waarde is gedaald en de kosten van terugneming. Het restantbedrag moet onverwijld door cliënt worden betaald. Ingeval van surseance van betaling of faillissement van de cliënt of ingeval van beslag op de zaak die onder eigendomsvoorbehoud werd geleverd, is de cliënt verplicht de bewindvoerder, curator of beslagleggende deurwaarder deze algemene voorwaarden te tonen en ons van de gebeurtenissen op de hoogte te stellen. De cliënt is verplicht de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen brand, beschadiging, tenietgaan en diefstal te verzekeren. Op ons eerste verzoek werkt de cliënt aan overdracht van de aanspraken ter zake aan ons mee.

KWALITEIT EN GARANTIE

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk bijzondere kwaliteit is overeengekomen, wordt normale handelskwaliteit geleverd. Ten aanzien van afmetingen, gewichten, maten, samenstelling, kleuren en eigenschappen van alle zaken behouden wij ons de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor. Dergelijke in catalogi, afbeeldingen, tekeningen en berekeningen, adviezen e.d. door ons vermelde gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch zijn uitdrukkelijk niet bindend. De garantie op door ons geleverde zaken is de garantie die onze toeleverancier krachtens zijn garantievoorwaarden geeft. Indien een ingediende klacht met betrekking tot door ons geleverde zaken gegrond is, hebben wij het recht alsnog onze verplichting na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het geleverde, zonder dat de cliënt verder iets van ons kan vorderen. Indien nakoming niet (meer) mogelijk is, zijn wij niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat de cliënt voor de geleverde zaken aan ons heeft betaald, met uitsluiting van iedere andere of verder gaande aansprakelijkheid. Iedere garantie op door ons geleverde zaken komt te vervallen, zodat geen klachten in behandeling zullen worden genomen, indien – anders dan in noodgevallen – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de cliënt of derden herstelwerkzaamheden aan de zaak hebben verricht. Indien de cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de gesloten overeenkomst of een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking tot geen van onze overeenkomsten met hem tot het geven van garantie gehouden.

MONTAGE VAN ZAKEN

Indien wij hebben aangenomen zaken te monteren op de plaats van opstelling komen alle bijkomende werkzaamheden en kosten voor rekening van de cliënt. De cliënt zorgt dat de werkzaamheden van ons op de plaats van bestemming met bekwame spoed kunnen beginnen. De cliënt zorgt voor eigen rekening en risico voor tijdige terbeschikkingstelling van alle door ons nodig geachte hulpwerklieden, hulpwerktuigen en hulpmaterialen, energie, water en verlichting. Voor schade die tijdens de montage en/of het testen mocht ontstaan aan objecten, gebouwen, schepen, materialen, werktuigen en gereedschappen, alsmede de te monteren zaken zelf, of aan personen, in dienst van de cliënt of van anderen, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ons. Wanneer zich omstandigheden voordoen die de montage, de inbedrijfstelling of het testen buiten onze schuld belemmeren of de duur daarvan verlengen zijn wij gerechtigd de voor ons daaruit voortvloeiende extra kosten en schade aan de cliënt in rekening te brengen. Wij garanderen de cliënt uitsluitend de deugdelijkheid van het door ons zelf verrichte werk, met uitsluiting van revisie- of reparatiewerkzaamheden.

RECLAMES

Ter zake van werkzaamheden en levering van ondeugdelijke zaken door ons dienen terstond na de vaststelling van het gebrek en in elk geval binnen redelijke termijn schriftelijk geldend gemaakt te worden. De cliënt is verplicht de geleverde zaken terstond na aflevering te keuren en klachten direct schriftelijk aan ons te melden. Klachten met betrekking tot foutieve leveringen en zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen, indien zij direct na ontdekking en in elk geval binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk geldend gemaakt zijn. Klachten ter zake van foutieve facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend. De cliënt is gehouden de betreffende zaak ter beschikking van ons te houden. Indien wij ter voldoening aan een garantieplicht onderdelen vervangen, worden deze vervangen onderdelen onze eigendom. Retourzending ten behoeve van vervanging of restitutie van/creditering voor de betaalde prijzen vindt plaats indien wij daar tevoren schriftelijk mee hebben ingestemd en voor rekening en risico van de cliënt. De eventuele garantietermijn voor het product wordt door reparatie of levering van vervangingsonderdelen niet vernieuwd of verlengd.

AANSPRAKELIJKHEID

van ons uit hoofde van de gesloten overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven verplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, direct of indirect, is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van ons of onze leidinggevende ondergeschikten. In elk geval is een eventuele schadevergoedingsplicht van ons begrensd tot de schade die als mogelijk gevolg van de ter vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met een maximum van het bedrag dat de cliënt aan ons in het kader van de overeenkomst heeft betaald. De cliënt is verplicht zijn schade in overleg met ons zoveel mogelijk te beperken.

OVERMACHT

omvat elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst te voorzien – die nakoming door ons van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, ernstige storing in ons bedrijf en onvolledig, niet tijdig of niet nakoming door onze toeleveranciers.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst door ons ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden door middel van een daartoe strekkende brief. Na ontbinding, bedoeld in het vorige lid, is de koper gehouden tot betaling van het evenredig verschuldigde en tot zich nemen van de zaken, waarop de overeenkomst nog betrekking heeft, bij gebreke waarvan wij bevoegd zijn deze zaken voor rekening en risico van de cliënt te doen opslaan en/of te verkopen. Tijdens de opslag zijn wij niet verplicht de zaken te verzekeren. Indien de cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de cliënt in staat is of bereid is of zal zijn aan zijn contractuele verplichting jegens ons te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling onze verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst op te schorten en/of de koopprijs geheel en onmiddellijk op te eisen en/of zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en onverminderd de ons overigens toekomende rechten.

ZEKERHEIDSSTELLING

Wij hebben te allen tijde het recht te verlangen dat door de cliënt op voor ons aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor het nakomen van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de koopprijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van ons geeft ons het recht de koopprijs onmiddellijk en geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd ons recht op schadevergoeding.


KOSTEN

zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke wij maken ter uitvoering van de overeenkomst en algemene voorwaarden, komen alle ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom. Alle kosten zullen worden berekend aan de hand van het uurtarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.


GESCHILLEN

die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn of die ontstaan naar aanleiding van een zodanige overeenkomst zullen alle worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij een kantonrechter elders bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright © 2024 Safe4Sure
Toon deze site in
Weer een Brovisuals website